องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
บ้านนาโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ : 0-4538-4027  โทรสาร : 0-4538-4027 ต่อ 102  อีเมล์ : admin@naphopibun.go.th
Powered By wnt.co.th