Hot News :

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ ถนน รพช. บ้านนาโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110. โทรศัพท์ 0-4538-4027 ตำบลนาโพธิ์ในปัจจุบัน มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 71.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 44,045 ไร่ มีประชากรทั้งหมด จำนวน 8,200 คน ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เนื่องจากพื้นที่ของตำบลนาโพธิ์มีความเหมาะสมในการทำการเกษตร ตำบลนาโพธิ์มีที่ตั้งห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 28 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 48 กิโลเมตร

อาณาเขต

      ตําบลนาโพธิ์เป็น 1 ใน 13 ตําบลในเขตอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง4 ส่วนคือตําบลไร่ใต้, ตําบลหนองบัวฮี, อําเภอนาเยีย ตําบลนายีย ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหัดอุบลราชธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหัดอุบลราชธานี

เขตการปกครอง

      ตําบลนาโพธิ์มีจำนวนหมู่บ้านในเขตปกครองเต็มพื้นที่ จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์ (นายวิทยา ชาวนา - ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์ (นายสุชิน ทองแจ่ม - ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 3 บ้านเลิกบาก (นายสนธนา หารศาล - ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 4 บ้านโนนสวาง (นายไพศาล คูณทอง - ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 5 บ้านชาดฮี (นายสินประเสริฐ ชาริโท - ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 6 บ้านนางาม (นายสงวน ผ่องศรี - ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธิ์น้อย (นายพรมมา ก้อนหิน - กำนัน)
 • หมู่ที่ 8 บ้านศรีอุดม (นายสุวพัส วงษ์วรรณ - ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 9 บ้านนาโพธิ์เหนือ (นายศิลป์ชัย บุญเอื้อ - ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 10 บ้านนาโพธิ์พัฒนา (นายชาลี ก้อนหิน - ผู้ใหญ่บ้าน)
 • หมู่ที่ 11 บ้านชาดฮี (นายสมคิด แสนทวีสุข - ผู้ใหญ่บ้าน)

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์ มีเนื้อที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 4,045 ไร่หรือ 71.21 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นตำบลที่มีเนื้อที่ค่อนข้างใหญ่

ประชากร

      ตําบลนาโพธิ์มีจํานวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสํานักทะเบียนราษฎร์ของอําเภอพิบูลมังสาหาร พบว่า ณ เดือน มกราคม 2559 ของตําบลนาโพธิ์ มีจํานวนท้ังสิ้น 8,359 คน จําแนกเป็น ชาย 4,231 คน หญิง 4,128 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 111.71 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 2,539 ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบจํานวนครัวเรือน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ