สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ แจ้งเตือนพี่น้อง ประชาชนกรณีอาการอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชา

        ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ แจ้งเตือนพี่น้อง ประชาชนกรณีอาการอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชา ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนกรมการแพทย์ 1668 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

[ 25-08-2565 ] Hits:65

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

        นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยขอยาเสพติด 2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด 3. เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา 4. เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย การเสริมสร้างสุขภาพ สุขภาพอนามัย 5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาโพธิ์เข้ารับการอบรม จำนวน 67 คน...

[ 22-08-2565 ] Hits:40

ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลนาโพธิ์

        ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลนาโพธิ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

[ 16-08-2565 ] Hits:45

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 90 ล้านต้น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 90 ล้านต้น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2...

[ 11-08-2565 ] Hits:62

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ