Hot News :
สำนักปลัด

นางกิ่งกาญจน์ ขันธ์พาดี

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 080-1537878

พนักงานส่วนตำบล

นางสุภาภรณ์ ชนะชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

085-3148090

นายธณกร ธรรมปรัชญากุล

นิติกรปฏิบัติการ

061-4468229

นางสาวชุติมันต์ ทีฆกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

098-2462991

นางสาวศิรินทรา ชนะดิษฐ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

094-6954516

พันจ่าเอกวุฒิชัย ประพันธ์ศิลป์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

089-7226525

พันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

086-3113695

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวกัญชพร ทองหล่อ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

094-4752766

นายธนายุทธ ทองแจ่ม

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

063-9787817

นายสุริยันต์ แพงแก้ว

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

083-0810790

นางสาวณัฐภรณ์ เสาร์แก้ว

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

095-6012563

นางสาวกนกพร เพชราภิรัชต์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

099-6091153

นางสาวพิชญ์ชญาฎา สดสร้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

091-0176565

นางสาวสุจิตรา สายบุปผา

พนักงานจ้างทั่วไป

080-4777481

นางสาวนงคราญ ทองแจ่ม

พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน)

088-1269941

นายสมปอง บุญเถิง

พนักงานขับรถยนต์

087-7245161

นางสาวสุรัชฎา กุลบุตร

คนงานทั่วไป

082-3665609

นายกันยา เชื้อแน่น

พนักงานจ้างทั่วไป (ขับรถบรรทุกน้ำ)

062-7084269

นายไชยยันต์ ทองแจ่ม

พนักงานขับรถยนต์

080-4690434

นายศักดิ์ศรี พรมเสมอ

พนักงานขับรถยนต์

083-4537710

นายนิยม สอนสา

นักการภารโรง

080-5197933

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ