Hot News :

โครงการ ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2566 00:00

โครงการ ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพี่น้องประชาชน ณ.ถนนเส้นทาง ตำบลไร่ใต้ – ตำบลนาโพธิ์ (ทช 3039) หมู่ที่ ๙ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนภายในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ๒.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามในบริเวณถนน ๓. เพื่อให้ตำบลนาโพธิ์มีถนนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชุมชน และมีเอกลักษณ์ของชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย ๔. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะมูลฝอย และลดปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณ นายศิลป์ชัย บุญเอื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ที่ช่วยจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพี่น้อง ประชาชน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป # ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน # Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ